رنگ موی گیاهی
::: در حال بارگیری لطفا صبر کنید :::
رنگ موی گیاهی
www.rozex.rozblog.com
نام کاربری : پسورد : یا عضویت | رمز عبور را فراموش کردم

صفحه اصلی رنگ موی گیاهیرنگ موی گیاهی

تعداد بازدید : 489
نویسنده پیام
tohidi آفلاین

مدیر انجمن

ارسال‌ها : 154
عضويت : 22 /12 /1393
تشکر ها: 2
تشکر شده : 24
رنگ موی گیاهی
بسم الله الرحمن الرحیم
🌷 شیمیایی رنگ مو از طریق پوست و مو وارد خون میشه و باعث سرطان میشه
بخصوص سرطان رحم

💐💐💐💐💐💐
در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ رﻧﮓ ﻣﻮﻫﺎی ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ورﻧﮓ
ﻣﻮی ﮔﯿﺎﻫﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ اﺷﺎره ﮐﺮد ﮐﻪ رﻧﮓ ﻣﻮی ﮔﯿﺎﻫﯽ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ
اﺛﺮات ﺳﻮء و ﻋﻮارض ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻧﺪارﻧﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ وﺟﻮد ﺑﺮﺧﯽ
ﮔﯿﺎﻫﺎن داروﯾﯽ در ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت آﻧﻬﺎ ﺑﺎﻋﺚ اﺳﺘﺤﮑﺎم ﺑﺨﺸﯿﺪن ﺑﻪ ﻣﻮﻫﺎ
ﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﺷﻮد .
ﻣﻮاد ﻻزم
ﺣﻨﺎ 1 ﻗﺎﺷﻖ ﻏﺬاﺧﻮری
ﺑﺎﺑﻮﻧﻪ ﺷﯿﺮازی 2 ﻗﺎﺷﻖ ﻏﺬاﺧﻮری
ﻗﻬﻮه 1 ﻗﺎﺷﻖ ﻏﺬاﺧﻮری
روﻧﺎس 1 ﻗﺎﺷﻖ ﭼﺎﯾﺨﻮری
آب ﺟﻮش 1 ﻟﯿﻮان
روش ﻣﺼﺮف
اﺑﺘﺪا ﺗﻤﺎم ﻣﻮاد ﯾﺎد ﺷﺪه را ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﺨﻠﻮط و آﺳﯿﺎب ﮐﻨﯿﺪ ، ﻣﺨﻠﻮط
ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه را ﺑﻪ آب ﺟﻮش اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮده و ﮐﻤﯽ ﻫﻢ ﺑﺰﻧﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻣﺪت1
ﺗﺎ 2 ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻤﺎﻧﺪ ﺳﭙﺲ از ﺗﻤﯿﺰی ﺳﺮ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﮐﺮده و
ﻣﻮاد را ﺑﺮ روی ﺗﻤﺎم ﺳﺮ ﻣﺎﺳﺎژ دﻫﯿﺪ و ﭘﺲ از ﮔﺬﺷﺖ 1 ﺳﺎﻋﺖ ﺳﺮ
را ﺑﺎ آب وﻟﺮم ﺷﺴﺘﺸﻮ ﮐﻨﯿﺪ .
ﻧﮑﺎت ﻣﻬﻢ
رﻧﮓ ﻣﻮﻫﺎی ﮔﯿﺎﻫﯽ ﻣﻌﻤﻮﻻ ً ﭘﻮﺷﺶ ﺑﻬﺘﺮی در ﻣﻮﻫﺎی ﺳﻔﯿﺪ اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ
ﻋﺪم اﺳﺘﻔﺎده از رﻧﮓ ﻫﺎی ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﻧﯿﺰ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺑﺴﺰاﯾﯽ دارد .
در رﻧﮓ ﮐﺮدن ﻣﻮ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﻫﺮ ﻧﻮع
رﻧﮓ ﻣﻮ ﺣﺘﯽ ﮔﯿﺎﻫﯽ ﺑﺎﻋﺚ ﺳﻔﯿﺪی ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻮﻫﺎ ﻣﯽ ﺷﻮد ﭘﺲ در ﺻﻮرت
ﻧﯿﺎز ﺳﺮ را رﻧﮓ ﮐﻨﯿﺪ .
ﻣﻨﺒﻊ http://hakimtehrani.com-
🍀🍀🍀🍀🍀🍀

چهارشنبه 12 فروردین 1394 - 08:45
ارسال پیام نقل قول تشکر گزارشبرای ارسال پاسخ ابتدا باید لوگین یا ثبت نام کنید.تمامي حقوق محفوظ است . طراح قالبــــ : روزیکســــ